WWDC 2022: მესამე Swift სტუდენტური გამოწვევა მოითხოვს Swift Playgrounds 4 პროექტს

WWDC 2022: მესამე Swift სტუდენტური გამოწვევა მოითხოვს Swift Playgrounds 4 პროექტს

WWDC 2022 თარიღთან ერთად, Apple ასევე აცხადებს მესამე Swift Student Challenge-ს. აქ არის ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ.

დაწვრილებით